نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse معاونت طبیعیمعاونت طبیعی
Collapse صفحه اصلی معاونت طبیعی 1صفحه اصلی معاونت طبیعی 1
نقشه سایت معاونت طبیعی
Expand دستوالعمل هادستوالعمل ها
فایل های رقومی مناطق چهارگانه
Expand پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیاییپروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی
پروژه حفاظت از تالابها
اخبار معاونت
معرفی مدیران
تاریخچه
ارتباط با معاونت
شرح وظایف
چارت تشکیلاتی
گزارش کار
استانداردها و شاخص ها
فرایندها
ماموریت ها و اهداف
TestSigma
Expand موضوعات تخصصی دفاترموضوعات تخصصی دفاتر
Expand اطلاعات مناطق تحت مدیریتاطلاعات مناطق تحت مدیریت
صفحه جدیدتر اصلی معاونت طبیعی
صفحه جدیدتر داخلی معاونت طبیعی
صفحه تست معاونت
آموزش
Collapse شرح وظایف،اهداف و ماموریت هاشرح وظایف،اهداف و ماموریت ها
صفحه جدید
Collapse قوانین محیط طبیعیقوانین محیط طبیعی
صفحه جدید
ستاد و کمیته های ملی
گزارشات و مقالات
Collapse دفاتر تخصصیدفاتر تخصصی
دفتر تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی
دفتر زیستگاه ها و امور مناطق
دفتر حیات وحش و موزه های تاریخ
طرح حفاظت از تالاب های ایران
طرح حفاظت از درنای سیبری
طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
پروژه حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی
حوزه معاونت انسانی
Collapse کنوانسیون هاکنوانسیون ها
برنامه‌ محیط‌ زیست‌ ملل‌ متحد (UNEP)
اتحادیه‌ بین‌المللی‌ حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (اتحادیه‌ جهانی‌ حفاظت‌) (IUCN)
کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ تالابهای‌ مهم‌ بین‌المللی به‌ ویژه‌ تالابهای‌ زیستگاه‌ پرندگان‌ آبزی(کنوانسیون‌ تالابها)
کنوانسیون‌ حمایت‌ میراث فرهنگی‌ وطبیعی‌ جهان (UNESCO)
کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌ (CITES)
کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌های وحشی‌ مهاجر (CMS)
کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوا (تغییرات‌ اقلیمی‌) (UNFCCC)
کنوانسیون‌ تنوع‌ زیستی‌ (CBD)
پروتکل‌ ایمنی‌ زیستی (کارتاهنا)‌‌
برنامه‌ همکاریهای‌ زیست‌ محیطی‌ کشورهای جنوب‌ آسیا (SACEP)
همایشها
گزارش های تصویری
Collapse مصاحبه هامصاحبه ها
مصاحبه های انجام شده