برنامه‌ همکاریهای‌ زیست‌ محیطی‌ کشورهای جنوب‌ آسیا
1389/9/14 یکشنبه

برنامه‌ همکاریهای‌ زیست‌ محیطی‌کشورهای جنوب‌ آسیا (SACEP)
SOUTH ASIAN CONSERVATION ENVIRONMENT PROGRAM  SACEP- COLOMBO 1980

تاریخ‌ انعقاد توافقنامه‌ (تصویب‌ اساسنامه‌)ـ مارس‌ 1980
تاریخ‌ عضویت‌ ایران‌ـ 1991
محل‌ تصویب‌ و انعقادـ کلمبو، سری‌ لانکا
محل‌ دبیرخانه‌ـ کلمبو          
مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ دولت‌ سری‌لانکا
زبان‌ رسمی‌ـ انگلیسی‌
مرجع‌ ملی‌ برنامه‌ در ایران‌ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست، معاونت محیط زیست طبیعی و معاونت محیط زیست انسانی
 حمایت وتشویق اجرای طرحهائی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست اعم از طبیعی وانسانی وبهبود کیفیت زندگی در کشورهای جنوب آسیا واستفاده صحیح وپایدار از منابع طبیعی برای از بین بردن فقر وکاهش نابرابریهای موجود در کشورهای مذکور.