برنامه‌ محیط‌ زیست‌ ملل‌ متحد (UNEP)
1389/9/14 یکشنبه

برنامه‌ محیط‌ زیست‌ ملل‌ متحد‌  (UNEP)
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - UNEP 1972

تاریخ تصویب برنامه: 15 دسامبر 1972
محل تصویب – نیویورک، سازمان ملل متحد
محل دبیرخانه – نایروبی، کنیا
مرجع ملی و دستگاه دولتی مسئول برنامه مذکور در ایران – سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست طبیعی براساس اعلامیه محیط زیست بشر (بیانیه اصولی )که در ژوئن 1972به تصویب کنفرانس جهانی محیط زیست انسان در استهکلم رسیده است حفظ محیط زیست بشر وتضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم وتشویق وترغیب فعالیتهای زیست محیطی در سطوح بین المللی ومنطقه ای وتوسعه قوانین ومعاهدات بین المللی به منظور کنترل آلودگی وتخریب محیط زیست ناشی از فعالیتهای بشری از اهداف برنامه می باشد.