کنوانسیون رامسر
1389/9/14 یکشنبه

کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ تالابهای‌ مهم‌بین‌المللی به‌ ویژه‌ تالابهای‌ زیستگاه‌پرندگان‌ آبزی(کنوانسیون‌ تالابها)
CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOUL HABITAT (CONVENTION ON WETLAND) - RAMSAR 1971

تاریخ‌ انعقادـ 2 فوریه‌ 1971
تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ـ 21 دسامبر 1975
تاریخ‌ عضویت‌ ایران‌ـ 23 ژوئن‌ 1975
محل‌ انعقادـ رامسر، ایران‌
محل‌ دبیرخانه‌ـ گلند، سوئیس‌
مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ یونسکو
زبانهای‌ رسمی‌ کنوانسیون‌ـ انگلیسی‌، فرانسه‌، آلمانی‌، روسی‌
مرجع‌ ملی‌ کنوانسیون‌ ایران‌ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، معاونت محیط زیست طبیعی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعدی و تخریب در تالاب ها چه در حال حاضر و چه در آینده و شناخت ظرفیت های اساسی و بنیادیاکولوژیک تالاب های و توجه به ارزش های اقتصادی ، فرهنگی و علمی تالاب هاو قابلیت احیا و بازسازی آنها. طرفهای‌ متعاهد با علم‌ به‌ همبستگی‌ انسان‌ با محیط‌زیست‌ خود، با توجه‌ به‌ فعل‌ و انفعالات‌ اساسی‌ اکولوژیک‌ تالابها به‌ عنوان‌ تنظیم‌کننده‌ رژیم‌ آبها و به‌ عنوان‌ محل‌ رشد نباتات‌ بومی‌ و زیستگاه‌ حیوانات‌ مخصوص‌ به‌ این‌ مناطق‌ بالاخص‌ پرندگان‌ آبزی‌.  با اعتقاد به‌ اینکه‌ تالابها از نظر اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و علمی‌ و تفریحی‌ منبع‌ پرارزشی‌ است‌ که‌ انهدام‌ آنها جبران‌ناپذیر است‌.  با تمایل‌ به‌ جلوگیری‌ از تجاوز تدریجی‌ به‌ این‌ تالابها و انهدام‌ آنها در زمان‌ حاضر و در آینده‌ با علم‌ به‌ اینکه‌ پرندگان‌ آبزی‌ طی‌ مهاجرتهای‌ فصلی‌ ممکن‌ است‌ از مرز کشورها عبور نمایند و بدین‌ لحاظ‌ باید به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ بین‌المللی‌ تلقی‌ گردند.  با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ حفظ‌ و حراست‌ تالابها و نباتات‌ و حیوانات‌ آن‌ ممکن‌ است‌ با توأم‌ نمودن‌ سیاستهای‌ ملی‌ واقع‌بینانه‌ با اقدامات‌ بین‌المللی‌ هم‌ آهنگ‌، تأمین‌ گردد. مقرراتی راتوافق‌ نمودند.