پروتکل‌ ایمنی‌ زیستی
1389/9/14 یکشنبه

   پروتکل‌ ایمنی‌ زیستی (کارتاهنا)‌‌ 
CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFTYTO THE CONVENTION ON BIOLOGICALDIVERSITY- NIROBI2000
هدف این پروتکل کمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال ، جابجایی و استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر شکل یافته است که حاصل فناوری زیستی جدید هستند و با در نظر گرفتن مخاطرات آنها برای سلامت انسان بویژه نقل و انتقالات برون مرزی اثرات   زیان آوری بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد .
مطابق‌ با رویکرد احتیاطی‌ مندرج‌ در اصل‌ (15) اعلامیه‌ ریو در خصوص‌ محیط‌زیست‌ و توسعه‌، هدف‌ این‌ پروتکل‌ کمک‌ و همیاری‌ در جهت‌ تضمین‌ سطح‌ مناسب‌ حفاظت‌ در زمینه‌ انتقال‌، جابجایی‌ و استفاده‌ ایمن‌ از موجودات‌ زنده‌ تغییر شکل‌ یافته‌ است‌ که‌ حاصل‌ فناوری‌ زیستی‌ جدید هستند و ممکن‌ است‌ با در نظر گرفتن‌ مخاطرات‌ آنها برای‌ سلامت‌ انسان‌ به‌ ویژه‌ نقل‌ و انتقالات‌ برون‌ مرزی‌ اثرات‌ زیان‌آوری‌ بر حفظ‌ و استفاده‌ پایدار از تنوع‌ زیستی‌ داشته‌ باشد.