اتحادیه‌ بین‌المللی‌ حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی
1389/9/14 یکشنبه

اتحادیه‌ بین‌المللی‌ حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (اتحادیه‌ جهانی‌ حفاظت‌) (IUCN)
 INTERNATIONALUNION CONSERVATION NATUREAND NATURAL RESOURCES - IUCN1948
تاریخ تشکیل – 1948
تاریخ عضویت ایران – 1974
محل دبیرخانه – گلند، سوییس
مرجع ملی و سازمان مسئول در ایران – سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست طبیعی
ترغیب‌، تشویق‌ و کمک‌ به‌ جوامع‌ سراسر جهان‌ برای‌ حفظ‌ یکپارچگی‌ و تنوع‌ طبیعت‌ وتضمین‌ هر گونه‌ استفاده‌ معقول‌ و منصفانه‌ از منابع‌ طبیعی‌ و اطمینان‌ از اینکه‌ هر گونه‌ استفاده‌ از این‌ منابع‌ با توجه‌ به‌ ارزشها و ابعاد علمی‌، آموزشی‌، فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و قانونی‌ از جهت‌ اکولوژیکی‌ پایدار باشد.
خلاصه‌ای‌ از اصول‌ و وظایف‌ اتحادیه‌:
 1ـ تضمین‌ حفاظت‌ از طبیعت‌ به‌ ویژه‌ حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌ گونه‌ها به‌ عنوان‌ یک‌ بنیان‌ و منبع‌ اساسی‌ برای‌ آیندگان‌ .
 2ـ اطمینان‌ از این‌ که‌ در نقاطی‌ از جهان‌ که‌ منابع‌ طبیعی‌ زمین‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، این‌ گونه‌ بهره‌برداری‌ به‌ صورت‌ خردمندانه‌،عادلانه‌ و به‌ صورت‌ پایدار انجام‌ گیرد.
 3ـ هدایت‌ جوامع‌ بشری‌ به‌ سمت‌ توسعه‌ و در مسیر کیفیت‌ زندگی‌ مطلوب‌ و در عین‌ حال‌ همسو با ظرفیت‌ قابل‌ تحمل‌ محیط‌ (زیستکره‌).