کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوا
1389/9/14 یکشنبه

کنوانسیون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد تغییرات‌ آب‌ و هوا (تغییرات‌ اقلیمی‌) UNFCCC  
UNITED NATIONS FRAMEWORKCONVENTION ON CLIMATE CHANGE(UNFCCC) – NEWYORK 1992

تاریخ‌ انعقادـ 9 مه‌ 1992
تاریخ‌ لازم‌ الاجرا شدن‌ـ 21 مارس‌ 1994
تاریخ‌ عضویت‌ ایران‌ـ 18 ژوئیه‌ 1996
محل‌ انعقادـ نیویورک‌، آمریکا
محل‌ دبیرخانه‌ـ ژنو، سوئیس‌
مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
زبانهای‌ رسمی‌ کنوانسیون‌ـ انگلیسی‌، فرانسه‌، اسپانیایی‌، روسی‌، چینی‌، عربی‌
مرجع‌ ملی‌ کنوانسیون‌ در ایران‌ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست، معاونت محیط زیست طبیعی
هدف‌ نهایی‌ این‌ کنوانسیون‌ و هر گونه‌ اسناد حقوقی‌ مربوطه‌ که‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ کنفرانس‌ اعضاء مورد تصویب‌ قرار گیرد، دستیابی‌ به‌ ثبات‌ در تراکم‌ گاز گلخانه‌ای‌ در اتمسفر مطابق‌ مفاد مربوطه‌ کنوانسیون‌ در سطحی‌ است‌ که‌ از تداخل‌ خطرناک‌ فعالیتهای‌ بشر با سیستم‌ آب‌ و هوایی‌ جلوگیری‌ نماید. این‌ سطح‌ می‌بایست‌ در آنچنان‌ چهارچوب‌ زمانی‌ حاصل‌ گردد که‌ اکوسیستم‌ها بتوانند به‌ صورت‌ طبیعی‌ با تغییرات‌ آب‌ و هوایی‌ تطابق‌ یابند و اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ تولید مواد غذایی‌ با تهدید روبرو نبوده‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ بتواند به‌ صورتی‌ پایدار ادامه‌ یابد.