1398/9/10 یکشنبه

نام

سمت

شماره تماس      

                      تصویر

حسن اکبری

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

42781882 

حامد طالبی

سرپرست دفتر زیستگاههاو امورمناطق

42781901

محمد مدادی

مدیر کل دفتر موزه ملی، تاریخ طبیعی  و ذخایر ژنتیکی

42781883

غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 42781889

غلامرضا ابدالی

سرپرست پروژه حفاظت یوزپلنگ آسیایی

42781916

-

مشاور

42781915

سید مجید خرازیان مقدم

مشاور

42781867

http://94.182.147.225/files/fa/news/1397/5/20/17575_495.jpg

علیرضا نجیمی

مشاور

42781858

بابک فتولی

مشاور

42781874