1398/9/10 یکشنبه

نام

سمت

شماره تماس      

                      تصویر

حسن اکبری معاون
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
42781882 

علیرضا نجیمی سرپرست دفتر زیستگاهها
و امورمناطق
42781901

بازنگری شبکه حفاظتی مناطق چهارگانه به‌منظور جلوگیری از جزیره‌ای‌ شدن زیستگاه‌ها

محمدرضااشرف زاده سرپرست
دفتر موزه ملی،
 تاریخ طبیعی  و ذخایر ژنتیکی
42781883

به مناسبت روز ملی فسیل

غلامرضا ابدالی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 42781889
سید مجید خرازیان مقدم مشاور 42781867

بابک فتولی مشاور 42781874